Norma OHSAS 18001

OHSAS 18001Pokažite usmjerenost tvrtke zdravlju i sigurnosti
OHSAS 18001 je međunarodna norma za upravljanje zdravljem i sigurnošću na radu. Postupak certifikacije u skladu s OHSAS 18001 predstavlja učinkovit način smanjenja rizika od nezgoda povezanih sa zdravljem i sigurnošću zaposlenika. Zdravlje i sigurnost na radu važni su za sve vrste poslovanja. Primjena sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu u mnogim je zemljama zakonski zahtjev. Uz to, od tvrtki se sve više zahtijeva da podnose izvještaje o svojim rezultatima, što predstavlja ključan čimbenik u dokazivanju usmjerenja prema zdravlju i sigurnosti na radu. Neovisne procjene i certifikacija sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću dokazuje da je tvrtka uspostavila odgovarajući sustav upravljanja. Certifikacijom prema OHSAS 18001 tvrtka dokazuje da teži visokim standardima i kad je u pitanju sigurnost i zdravlje, čime pojačava snagu brenda i povjerenje.

Što je OHSAS 18001 norma?
• OHSAS 18001 je međunarodno prihvaćena norma za upravljanje zdravljem i sigurnošću. Primjenjiva je na sve vrste organizacija, neovisno o veličini i poslovnom sektoru
• pruža okvir postavljen na jasnom principu upravljanja Plan-Djelovanje-Provjera-Akcija (Plan-Do-Check-Act). Zahtijeva od organizacije da prepozna opasnosti i procjenjuje rizike po zdravlje i sigurnost u aktivnostima koje provodi i uslugama koje nudi te da određuje potrebne kontrole i postavlja jasne ciljeve za poboljšanja u području zdravlja i sigurnosti
• OHSAS 18001 zahtijeva od tvrtke da prepozna i uskladi svoje djelovanje s primjenjivim zakonima, propisima i ostalim zahtjevima u području zdravlja i sigurnosti
OHSAS18001 norma je izrađena kako bi bila kornpatibilna i usklađena s ostalim normama sustava upravljanja, posebno s ISO 14001 za sustav upravljanja okolišem i ISO 9001 za sustav upravljanja kvalitetom. Iz tih razloga OHSAS 18001 može biti integriran s drugim sustavima upravljanja i procesima.

Zašto je certifikacija dobra za poslovanje i kako se pripremiti?
Nekoliko je prednosti primjene OHSAS 18001, no najznačajnija je ta da tvrtka postiže mjerljivost i dokazivost poboljšanja u području zdravlja i sigurnosti te viši stupanj kontrole u području ispunjenja zakonskih zatjeva. OHSAS 18001 norma omogućava:
• uspostavu i kontinuirano poboljšanje sustava zdravlja i sigurnosti kako bi se eliminirali, ili u najvećoj mogućoj mjeri smanjili, rizici po zaposlenike i bilo koje interesne strane koje mogu biti izložene opasnostima po zdravlje i sigurnost vezano uz aktivnosti i usluge koje tvrtka nudi
• sustavno poboljšanje u području zdravlja i sigurnosti te sprječavanje događanja i/ili ponavljanja neželjenih događaja
• osiguranje usklađenosti s vlastitom politikom zdravlja i sigurnosti te dokaz o usmjerenju poslovanja
• osiguranje usklađenosti sa svim primjenjivim zakonskim zahtjevima u području zdravlja i sigurnosti na radu.

Mnoga zakonodavna tijela i druge organizacije prepoznaju vrijednost sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću temeljenog na normi OHSAS 18001, osobito u slučaju kada je usklađenost sa zahtjevima norme provjerena od strane neovisnog akreditiranog certifikacijskog tijeia. Ujedno, primjenom sustava zdravlja i sigurnosti ostvaruje se komparativna prednost s obzirom da sve više tvrtki zahtijeva od svojih partnera i dobavljača uspostavljen sustav zdravlja i sigurnosti. Certifikacija prema OHSAS 18001 demonstrira usmjerenost i šalje jasnu poruku kupcima, zainteresiranim stranama i zaposlenicima o tome koliko se ozbiljno shvaća pitanje zdravlja i sigurnosti u poslovanju i djelovanju. Zdravlje i sigurnost predstavljaju sastavni dio u izgradnji održivog poslovanja.
Važno je da organzacija, odlučna u primjeni sustava zdravlja i sigurnosti, postavi jasne ciljeve primjene i praćenja rezultata te provede pripremu za postupak certifikacije, što uključuje:
• identifikaciju zahtjeva koji se odnose na zdravlje i sigurnost
• identifikaciju primjenjivih zakonskih zahtjeva u području zdravlja i sigurnosti
• uspostavu ciljeva i programa poboljšanja.

S ciljem certificiranja, tvrtka treba dokazati da je sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću uspostavljen u skadu s normom, da su odrađene interne ocjene sustava i ocjene uprave te da su identificirani svi zakonski zahtjevi i usklađenost s njima.

Kontaktirajte nas

"Ne isplaćuje poslodavac plaće. On upravlja novcem. Plaće isplaćuje kupac."  Henry Ford