Norma ISO 14001


ISO 14001Dokažite usmjerenost svoje tvrtke prema očuvanju okoliša
ISO 14001 je najprepoznatljivija međunarodna norma za sustave upravljanja okolišem. Ona pruža okvir za djelovanje organizacija koje žele prepoznati i upravljati svojim utjecajem na okoliš.
Povećana svijest o održivom razvoju daje tvrtkama koje su usmjerene na očuvanje okoliša komparativnu prednost na nacionalnim i internacionalnim tržištima. ISO 14001 pruža jasan okvir za upravljanje koji vodi ka smanjenju negativnog utjecaja na okoliš, osigurava ispunjenje zakonskih zahtjeva i doprinosi izgradnji povjerenja među zainteresiranim stranama.
Norma ISO 14001 organizaciji pomaže na putu prema održivosti te pruža sustavan pristup planiranju i primjeni sustava upravljanja okolišem. Neovisna procjena i certifikacija sustava upravljanja okolišem daje jasnu potvrdu usmjerenosti prema očuvanju okoliša.

Što je ISO 14001?
ISO 14001 najprepoznatljivija je međunarodna norma za sustave upravljanja okolišem. Koristi se širom svijeta. Način na koji je osmišljena omogućuje njenu primjenu na sve poslovne sektore, poslovna područja i aktivnosti. Predstavlja u potpunosti globalno prepoznatljivu normu, što je jedna od njenih ključnih prednosti. Ona pruža okvir po kojem organizacije mogu ostvarivati poboljšanja u utjecajima na okoliš u skladu sa svojim usmjerenjima i politikom odnosa prema okolišu. ISO 14001 je osmišljen na način da bude kompatibilan i harmoniziran s ostalim međunarodno prepoznatim normama za sustave upravljanja, uključujući i ISO 9001. Stoga je ova norma idealna za integraciju u već postojeći sustav upravljanja i procese. Specificira zahtjeve koji pomažu pri proaktivnom postizanju slijedećih željenih rezltata:
• identifikaciji i razumijevanju aspekata okoliša u odnosu na aktivnosti organizacije, njene proizvode i usluge, te utjecaje na okoliš povezane s tim
• razumijevanju kako možemo upravljati značajnim aspektima, primijeniti potrebne kontrole i postaviti jasne ciljeve za poboijšanje
• uspostavljanju politike okoliša i ciljeva
• upravljanju zakonskim zahtjevima i zahtjevima svih zainteresiranih strana te redovitim provjerama statusa usklađenosti sa zahtjevima
• kontinuiranom poboljšanju sustava upravljanja s ciljem ostvarenja napretka u području upravljanja okolišem.

Zašto je certifikacija dobra za poslovanje i kako se pripremiti?
• norma omogućava izgradnju i primjenu sustava upravljanja okolišem unutar jasno definiranih okvira, koji je u isto vrijeme fleksibilan u odnosu na vlastite poslovne potrebe i očekivanja
• pružanje alata za poboljšanja u području utjecaja na okoliš i učinkovito praćenje i mjerenje utjecaja na okoliš
• smanjenje zagađenja, stvaranja otpada i nenamjernih ispuštanja u okoliš, što uključuje i utjecaje povezane s proizvodom i životnim ciklusom proizvoda
• poboljšanje upravljanja resursima, uključujući i energiju, čime se može postići i smanjenje ukupnih troškova poslovanja
• bolja usklađenost sa zakonskim i korporativnim zahtjevima.

Briga o okolišu pozitivno utječe na imidž i kompetitivnost organizacije. ISO 14001 certifikat dokazuje da je sustav upravljanja okolišem usklađen sa zahtjevima ove međunarodne norme. Mnoge zainteresirane strane, uključujući zakonodavna tijela i kupce, prepoznaju vrijednost ISO 14001 certifikata, osobito u slučaju kada je sustav provjeren od strane vanjske neovisne strane i certificiran od akreditiranog certifikacijskog tijela.
Prvi koraci u pripremi za certifikaciju podrazumijevaju postavljanje jasnih ciljeva vezanih uz primjenu i procjene koje je potrebno napraviti. To uključuje:
• prepoznavanje zahtjeva kupaca
• prepoznavanje primjenjivih zakona
• uspostavljanje ciljeva i planova za poboljšanja.

Prije no što certifikacija započne organizacija treba provesti interne provjere i identificirati područja koja još uvijek ne ispunjavaju zadane zahtjeve. Za tu aktivnost organizacija može angažirati i vanjskog stručnjaka koji će provesti tzv. preliminarnu procjenu sustava upravljanja okolišem. Jedna od najvažnijih stvari koju je potrebno naglasiti je da su razvoj, primjena i certifikacija sustava upravljanja okolišem trajni proces kod kojeg certifikacijski audit predstavlja jedan od elemenata kontinuiranog poboljšanja.

Kontaktirajte nas

"Ne isplaćuje poslodavac plaće. On upravlja novcem. Plaće isplaćuje kupac."  Henry Ford